‘Recamondai vossa via al Segner e sefidai dad el, el vegn a dar reussida!’ (Tenor Psalm 37,5)

Vus vais cattau l’amitga, l’amitg per vossa veta, e vulais maridar en baselgia. Cun las nozzas in baseligia empermetteis vus amur e fideivladad, ‘en buns e schliats temps’. Vus mettais voss’amur sut la benedicziun dal Segner. Nus stain bugen a disposiziun per far in bel servetsch divin da nozzas!

Il servetsch divin preparain nus ensemen, contactei a dretg temps l’uffeci parochial per fixar termins per la preparaziun ed il cult divin.

contact